Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on etM-Valmennus Oyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2018. Päivitetty 24.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

etM-Valmennus Oy, Asessorinkatu 10 ovi 9, 20780 Kaarina

Sähköpostiosoite: info(at)etmvalmennus.com

Puhelinnumero: 0405733677

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Tuominen, info@etmvalmennus.com, 0405733677

 

3. Rekisterin nimi

etM-Valmennus Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, henkilön vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus tai asiakassuhteeseen liittyvä sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Seuraamme myös sivujen kävijämääriä google analytics ohjelmalla ja facebook pikselin avulla. Jälkimmäistä saatamme käyttää myös mainonnan kohdentamiseen, mutta meillä ei siinäkään tapauksessa ole käytettävissä rekisteriä kävijöiden henkilökohtaisista tiedoista.

Tietoja säilytetään toistaiseksi, mutta rekistereistä poistetaan säännöllisesti vanhentuneita asiakkuuksia tai tarpeettomia henkilötietoja. Säilytämme henkilötietoja verkkokaupassa viiden vuoden ajan, sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan, kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai tilatuista uutiskirjeistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Ne ovat kuitenkin seuraavien tahojen saatavilla: 1) yrityksemme ja sen työntekijät, 2) maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun, 3) tilitoimisto tai kirjanpitäjä, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme, 4) tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme, 5) IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme. Lisäksi kolmannet osapuolet, kuten Facebook, Active campaign, Zapier ja Google analytics voivat kerätä tai vastaanottaa tietoja sivustolta ja käyttää näitä tietoja mittauspalveluiden tarjoamiseen, mainosten kohdentamiseen sekä sähköpostiosoitteiden siirtämiseen verkkokaupasta sähköpostiohjelmaan. Tietoja voidaan siirtää myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).